Sproglige mindretalsbørns skolestart – Københavns Universitet

Forside > Kollektivprojektet > Delprojekter > Sproglige mindretalsbø...

Sproglige mindretalsbørns skolestart

Martha Karrebæk

Dette projekt undersøger sprogbrug og sproglig udvikling hos børn i løbet af deres første skoleår (0. klasse). Især er der fokus på børn med minoritetssproglig baggrund. Projektet har to primære fokusområder. Det drejer sig dels om sammenhænge mellem børnenes deltagelse og sociale position i skole, fritid og hjem, og dels om sammenhænge mellem indskolingens krav og børnenes muligheder for at opfylde dem.

Empiri

Projektet bygger på empirisk materiale indsamlet i løbet af et etnografisk feltarbejde, der forløber sig over et skoleår. Materialet inkluderer etnografiske optegnelser, video- og lydoptagelser af børnenes færden i skole, fritidsaktiviteter og hjem samt interviews med forældre og lærere.

Den brede datasammensætning giver mulighed for at tegne et komplekst billede af børnenes hverdagsliv, herunder af, hvordan børnene handler sprogligt i forskellige kontekster, og hvordan de tager sproglige erfaringer med sig fra en situation til en anden.

Metode

Analysemetoderne er især bredt sprogvidenskabelige: lingvistiske, samtale- og diskursanalytiske. Igennem disse ses der bl.a. på, hvilke værdier og normer der hersker i de lærerdominerede aktiviteter, i hjemmet og i aktiviteter, hvor børnenes fællesskab er mere dominerende end voksnes autoritet. Børnenes legemønstre og samtalepraksisser analyseres i forskellige kontekster, og deres sproglige færdigheder på dansk såvel som andre sprog undersøges.

Mål

Den omfattende beskrivelse, hvor sprogligt potentiale og repertoire ikke kun måles gennem tests og undervisningsdeltagelse, er væsentlig for at blive i stand til at forbedre skolesystemets muligheder for at håndtere børn med forskellig baggrund, herunder minoritetssproglige børn.