Proces- og formbeskrivelse af analoge kommunikationsmidler – Københavns Universitet

Forside > Kollektivprojektet > Delprojekter > Proces- og formbeskriv...

Proces‐ og formbeskrivelse af analoge kommunikationsmidler

Tina Høegh

Konventionaliseringsprocesser er ikke forbeholdt ansigt til ansigt-kommunikation. De fungerer også i skriftlig kommunikation. Ligesom den mundtlige kommunikation omfatter andre og flere handlingskategorier end de verbale såsom lyd, bevægelse, opmærksomhed, råder personer i skriftlig kommunikation også over flere udtryksmidler end skrifttegn såsom bogstaver og tal og ikoniske informationer såsom grafisk opsætning og illustrationer.

For at kunne beskrive og forklare konventionsdynamikker i konkrete kommunikationsprocesser er det nødvendigt at inkludere disse i analysen, selvom de ikke i traditionelt opfattes som verbalsproglige elementer.

Emne

Projektet undersøger hvordan personer gennem analoge kommunikationsmidler såsom lyd, bevægelse og mimik former og forhandler betydning og forståelse. Et kropsligt analogt middel er et umiddelbart erfaret udtrykskompleks, begrundet i social-kognitive/neuropsykologiske og kulturelle omstændigheder og fænomener. Tidsligt og prosodisk detaljerede processuelle formbeskrivelser mht. kropslige, visuelle, lydligt verbale og supraverbale udtryk undersøges fænomenologisk, musikalsk og semantisk.

Metode

Jeg undersøger proces- og formbeskrivelse af analoge kommunikationsmidler når vi i prosodi og para/supra-sproglige niveauer, kropsbevægelser samt mimik udtrykker os inden for en kulturs konventionelle menings- og følelsestilkendegivelser.

Jeg undersøger disse kommunikative udtryk imellem sprogkulturer - når personer samhandler forståelse med en person uden for egen sprogkultur: I mit projekt danskeres og svenskeres litteraturoplæsninger af henholdsvis danske og svenske tekster når de skal læse og dernæst parafrasere og forklare teksten for et medlem af nabosproget.

Hvordan former de teksten og forklarer den tolkning de søger at give udtryk for?

Empiri og mål

Undersøgelserne baseres på videodata og fastholdes ved en æstetisk performancetransskription inspireret af både etnografisk metode og nyere musikteoretisk rytmebeskrivelse. Gennem transskriptionen ønsker jeg at præsentere en beskrivelse af hele menneskets udtrykskompleks i tid og rum med høj bevidsthed og transparens for den tolkende instans - the textmaker.

Transskriptionen er unik i sin funktion for hver enkelt performance. Samtidig skal transskriptionen udformes som en umiddelbar begribelig og læselig tekst der ikke er belastet af endnu et nyt abstrakt kompleks i sin tegnanvendelse.