Konventionalisering og socialisation – Københavns Universitet

Forside > Kollektivprojektet > Delprojekter > Konventionalisering og...

Konventionalisering og socialisation

Bettina Perregaard

Projektet undersøger ud fra teori om interaktionel adfærd og mentale mønstre forholdet mellem (sproglig) socialisation og konventionalisering. Mentale mønstre skal her forstås som dynamiske størrelser, der er fast relateret til noget i virkeligheden, selvom forhold i virkeligheden også er i bevægelse og under stadig udvikling eller forandring (personer, genstande, typiske situationer). Teori om skemaet som mentalt mønster er tidligt udviklet af hhv. F.C. Bartlett, Jean Piaget, Heinz Werner, Maurice Merleau-Ponty og Alfred Schutz, som definerer det forskelligt.

Den måde, skemaet er blevet beskrevet på, udviklet og diskuteret inden for udviklingspsykologi, fænomenologi og neurovidenskab, har været forholdsvis uafhængig af den måde, hvorpå begrebet sporadisk er blevet inddraget i interaktionsforskningen. Inden for sociologien bygger Bourdieus habitus-begreb på Piagets oprindelige skemateori.

Konventionalisering opstår bl.a., når barnet som led i den socialiseringsproces, det gennemløber, formår at foregribe og tilpasse sig den andens forståelse af en konkret situation. Efter gentagne erfaringer med ensartede situationer medvirker barnet i organisationen af sproghandlinger i et for deltagerne gensidigt forståeligt og genkendeligt interaktionelt mønster.

Et skema vedrører parternes generaliserede forventninger til adfærd. Adfærd omfatter, foruden synlige bevægelser og handlinger, også opfattelser, følelser og fortolkninger, som de kommer til udtryk i konkrete situationer. Adfærd former sig på baggrund af parternes erfaringer fra tilsvarende situationer. Børn socialiseres på den måde i vidt omfang inden for rammerne af andre menneskers skemaer, men de opbygger også, fra de er ganske små, deres egne i en stadig dialektisk proces - i en dynamisk integration af social interaktion og individuel tilegnelse og forståelse.