Det sproglærende barns deltagerpositioner – Københavns Universitet

Forside > Kollektivprojektet > Delprojekter > Det sproglærende barns...

Det sproglærende barns deltagerpositioner

Marianne Johansen

Dette projekt har til formål at undersøge processer i sproglig socialisation i forskellige institutionelle sammenhænge gennem analyser af sproglige praksisser mellem det sproglærende barn og dets omgivelser. Det er centralt at undersøge forholdet mellem social praksis i daginstitutionen og i familien, samt det enkelte barns muligheder for at deltage i disse praksisser, for at forstå de sproglige erfaringer, barnet gør sig i den tidlige socialisation.

Empiri

De institutionelle rammer for sproglig socialisation af børnehavebørn belyses gennem børns og ansattes samtalepraksis i børnehavens spisesituationer i min ph.d.-afhandling: Børnehavebørns frokostsamtaler. En undersøgelse af sproglig socialisering i børnehavens hverdagssamtaler.

Processer og rammer for sproglig socialisation i familien belyses gennem et materiale, der er samlet ind i samarbejde med Bettina Perregaard , Projektet Sproglig socialisation ved middagsbordet baserer sig på et korpus af 50 middagsbordssamtaler fra 10 dansktalende familier fra københavnsområdet. Desuden har jeg indsamlet optagelser af et enkelt barns deltagelse i en families middagsbordssamtaler.

Tilsammen gør disse optagelser det muligt at undersøge dels barnets sproglige udvikling og dels barnets position i de interaktionelle strukturer, der former denne udviklingsproces. Desuden er det muligt gennem materialet at beskrive og sammenligne interaktionelle mønstre på tværs af flere familier.

Udgangspunkt

Jeg antager, at socialisationsmønstre formes gennem individets forskellige muligheder for at deltage i sociokulturelt formede interaktioner. Deltagelse som analytisk og teoretisk begreb er derfor centralt i min undersøgelse af de interaktionelle processer, der indlejrer den sproglige socialisationsproces.

Den psykolingvistisk orienterede børnesprogsforskning har især beskæftiget sig med dyadiske samtaler i undersøgelsen af barnets tilegnelse og udvikling af sprog. Inden for den etnografisk orienterede børnesprogsforskning Language Socialization  ses det, at børn også tilegner sig og udvikler et sprog som medlyttere i polyadiske interaktioner.

Tværgående undersøgelser af middagsbordssamtalen fra lande som USA, Israel, Danmark, Finland, Norge og Grækenland viser, at sproglæring, og dermed også sproglig socialisation, er funderet i polyadiske, inter- og intragenrationelle, interaktioner. Mange børn i disse samfund tilbringer deres dag i daginstitutioner, hvor den polyadiske interaktion er dominerende.

Mål

I forskellige sammenhænge og i forskellige aldre har børn erfaring med at udvikle og tilegne sig sprog fra en deltagerposition som medlyttere, men sproglæringsprocessen fra denne position er sparsomt beskrevet. Yderligere må jeg konstatere, at de modeller for deltagelse som inddrages i undersøgelse af sproglæringsprocessen, beskriver den ikke-talende deltager som kognitiv og sproglig simpel.

Hvis sproglige socialisationsprocesser skabes gennem mulige mønstre i deltagelse, har vi brug for en model, der ikke kun omfatter alle deltageres (forskellige) former for involvering i signifikante sociokulturelle aktiviteter. Det er nødvendigt med en model der redegør for sproglige og kognitive processer hos alle deltagere.

Mit projekt vil således bidrage med såvel empiriske resultater som teoretiske og metodologiske diskussioner af centrale begreber som deltagelse, ansvar og authorship med særligt fokus på barnets bidrag og dets position som overhearer.